tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Trung học phổ thông
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Cấu tạo từ - tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3491

Nghe bài giảng (2)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Cấu tạo từ - tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3169

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Danh từ - tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3180

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Danh từ - tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3149

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Danh từ - tiết 3

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Động từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3148

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Động từ nguyên mẫu – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3168

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Động từ nguyên mẫu – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Danh động từ - tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3148

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Danh động từ - tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Đại từ - tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Đại từ - tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Giới từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Tính từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Trạng từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

So sánh của tính từ và trạng từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Mạo từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Ngữ đồng vị

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Lý thuyết về ngữ âm và trọng âm

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Cách làm phần ngữ âm, trọng âm và luyện tập

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Mệnh đề danh từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3128

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Mệnh đề tính ngữ

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Mệnh đề trạng ngữ

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Câu đơn

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Câu ghép, câu phức

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Câu bị động

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Câu điều kiện

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Lời nói gián tiếp

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Sự phù hợp giữa chủ ngữ và động từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Các cách diễn đạt trong tiếng Anh – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Các cách diễn đạt trong tiếng Anh – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Phát hiện lỗi sai – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Phát hiện lỗi sai – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Nguyên tắc phát âm của nguyên âm và phụ âm

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Nguyên tắc xác định trọng âm trong từ Tiếng Anh

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Mẫu câu tiếng Anh - Phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Mẫu câu tiếng Anh - Phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Ôn tập các thời của động từ - Phần 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Ôn tập các thời của động từ - Phần 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Ôn tập các thời của động từ - Phần 3

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Động từ, cụm động từ và động từ thành ngữ

Đánh giá:
Lượt xem: 3157

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Cụm danh từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Chuyển đổi loại từ

Đánh giá:
Lượt xem: 3145

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (9)

Download tài liệu (0)

Mệnh đề trong tiếng Anh

Đánh giá:
Lượt xem: 3179

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (9)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ