tamnhintritue.com - khơi nguồn tri thức - Trung học phổ thông
 
Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Bài 13 + 14

Đánh giá:
Lượt xem: 47

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài 11 + 12

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài 9 + 10

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài 7 + 8

Đánh giá:
Lượt xem: 10

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài 5 + 6

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài 3 + 4

Đánh giá:
Lượt xem: 11

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bài 1 + 2

Đánh giá:
Lượt xem: 26

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Bảo toàn nguyên tố trong các bài tập hữu cơ

Đánh giá:
Lượt xem: 3227

Nghe bài giảng (2)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Amin – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3192

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Amin – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Aminoaxit

Đánh giá:
Lượt xem: 3146

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Ancol - Phenol – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3154

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Ancol - Phenol – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3151

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (2)

Ancol - Phenol – tiết 3

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Andehit - Xeton – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Andehit - Xeton – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Axit cacbonxylic – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Axit cacbonxylic – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Axit nitric và muối nitrat – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Axit nitric và muối nitrat – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài toán về phản ứng gồm toàn chất khí

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3128

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ – tiết 3

Đánh giá:
Lượt xem: 3128

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Bảo toàn khối lượng trong các bài tập hữu cơ – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bảo toàn khối lượng trong các bài tập hữu cơ – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3128

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bảo toàn nguyên tố trong các bài tập hữu cơ

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Biện luận công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3128

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Biện luận công thức cấu tạo của hợp chất hữu cơ – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Cacbohidrat – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Cacbohidrat – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Các phản ứng chuyển hóa nhóm chức

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Crom và các hợp chất

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Đại cương về hóa học hữu cơ - tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Đại cương về hóa học hữu cơ - tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Độ bão hòa và ứng dụng

Đánh giá:
Lượt xem: 3128

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Luyện tập về phương pháp bảo toàn điện tích

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Peptit - Protein

Đánh giá:
Lượt xem: 3128

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phân bón hóa học

Đánh giá:
Lượt xem: 3128

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phản ứng Axit bazơ của amin

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phản ứng thế Hydro linh động

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phương pháp đếm và tính nhanh số đồng phân – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phương pháp đếm và tính nhanh số đồng phân – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phương pháp đếm và tính nhanh số đồng phân – tiết 3

Đánh giá:
Lượt xem: 3128

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phương pháp đường chéo

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phương pháp trung bình – tiết 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3128

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Phương pháp trung bình – tiết 2

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

So sánh nhiệt độ sôi và tính chất axit – bazơ

Đánh giá:
Lượt xem: 3145

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (1)

Học viên
Hotline

0988 068 715

0888 183 366

0972 525 420

Giải thưởng
Câu lạc bộ