Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng

Đường tròn- Góc ở tâm – Góc nội tiếp

Đánh giá:
Lượt xem: 216

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Định nghĩa căn bậc hai

Đánh giá:
Lượt xem: 3417

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Hằng đẳng thức √a2 = │a│

Đánh giá:
Lượt xem: 3235

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phép nhân và phép khai phương

Đánh giá:
Lượt xem: 3254

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phép chia và phép khai phương

Đánh giá:
Lượt xem: 3161

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Trục căn thức

Đánh giá:
Lượt xem: 3174

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Luyện tập: Căn thức bậc 2 (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3165

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Luyện tập: Căn thức bậc 2 (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3151

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Luyện tập: Căn thức bậc 2 (phần 3)

Đánh giá:
Lượt xem: 3143

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Luyện tập: Biểu thức chứa căn

Đánh giá:
Lượt xem: 3152

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hai đường thẳng song song - cắt nhau (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3154

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hai đường thẳng song song - cắt nhau (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3141

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hai đường thẳng song song - cắt nhau (phần 3)

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hàm số y = ax + b

Đánh giá:
Lượt xem: 3166

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Viết phương trình đường thẳng song song

Đánh giá:
Lượt xem: 3154

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Luyện tập: Phương trình đường thẳng

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Góc tạo bởi đường thẳng và trục Ox

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hệ phương trình (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3162

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hệ phương trình (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hệ phương trình (phần 3)

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hệ phương trình (phần 4)

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hệ phương trình (phần 5)

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hệ phương trình (phần 6)

Đánh giá:
Lượt xem: 3127

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hệ phương trình (phần 7)

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hệ phương trình (phần 8)

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Hệ phương trình (phần 9)

Đánh giá:
Lượt xem: 3128

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hệ phương trình (phần 10)

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hệ phương trình (phần 11)

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hàm số y = ax2 (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hàm số y = ax2 (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3128

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hàm số y = ax2 (phần 3)

Đánh giá:
Lượt xem: 3127

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình bậc hai ax2 + bx +c = 0 (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình bậc hai ax2 + bx +c = 0 (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Phương trình bậc hai ax2 + bx +c = 0 (phần 3)

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Phương trình bậc hai ax2 + bx +c = 0 (phần 4)

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Parabol và đường thẳng (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Parabol và đường thẳng (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Parabol và đường thẳng (phần 3)

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Parabol và đường thẳng (phần 4)

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Giải toán bằng cách lập phương trình (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Giải toán bằng cách lập phương trình (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Giải toán bằng cách lập phương trình (phần 3)

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Định lý Vi-ét (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3158

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Định lý Vi-ét (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Định lý Vi-ét (phần 3)

Đánh giá:
Lượt xem: 3126

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Định lý Vi-ét (phần 4)

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Định lý Vi-ét (phần 5)

Đánh giá:
Lượt xem: 3126

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Định lý Vi-ét (phần 6)

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Định lý Vi-ét (phần 7)

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Định lý Vi-ét (phần 8)

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Hệ thức lượng trong tam giác vuông

Đánh giá:
Lượt xem: 3141

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Tỷ số lượng giác của góc nhọn

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đường tròn (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3152

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đường tròn (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đường tròn (phần 3)

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đường tròn: Góc tạo bởi 1 tia tiếp tuyến và dây cung

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đường tròn: Tứ giác nội tiếp (phần 1)

Đánh giá:
Lượt xem: 3148

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đường tròn: Tứ giác nội tiếp (phần 2)

Đánh giá:
Lượt xem: 3141

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Đường tròn: Tứ giác nội tiếp (phần 3)

Đánh giá:
Lượt xem: 3153

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (1)

Học viên
Hotline

0907.39.85.86

0888183366

Liên hệ nhanh