Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương II: Ca dao

Ngữ Văn 7 - Tập II - Bài 31

Đánh giá:
Lượt xem: 150

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập II - Bài 30

Đánh giá:
Lượt xem: 10

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập II - Bài 29

Đánh giá:
Lượt xem: 17

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập II - Bài 28

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập II - Bài 27

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập II - Bài 26

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập II - Bài 25

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập II - Bài 24

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập II - Bài 23

Đánh giá:
Lượt xem: 10

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập II - Bài 22

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập II - Bài 21

Đánh giá:
Lượt xem: 15

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập II - Bài 20

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập II - Bài 19

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập II - Bài 18

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 17

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 16

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 15

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 14

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 13

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 12

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 11

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 10

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 9

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 8

Đánh giá:
Lượt xem: 16

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 7

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 5

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 4

Đánh giá:
Lượt xem: 14

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 3

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 2

Đánh giá:
Lượt xem: 15

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 7 - Tập I - Bài 1

Đánh giá:
Lượt xem: 102

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 4. Những câu hát than thân

Đánh giá:
Lượt xem: 3234

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 3. Những câu hát về tình cảm gia đình

Đánh giá:
Lượt xem: 3179

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương III: Thơ Đường luật (thơ trung đại Việt Nam)

Bài 8. Qua Đèo Ngang - Bạn đến chơi nhà

Đánh giá:
Lượt xem: 3324

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 7. Sau phút chia li - Bánh trôi nước

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 6. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 5. Sông núi nước Nam - Phò giá về kinh

Đánh giá:
Lượt xem: 3229

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương IV: Thơ Đường luật (thơ Đường và thơ Hồ Chí Minh)

Bài 12. Cảnh khuya - Rằm tháng giêng

Đánh giá:
Lượt xem: 3241

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 11. Bài ca nhà tranh bị gió thu phá

Đánh giá:
Lượt xem: 3156

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 10. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh

Đánh giá:
Lượt xem: 3148

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 9. Xa ngắm thác núi Lư

Đánh giá:
Lượt xem: 3149

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương V: Thơ năm chữ và Tùy bút

Bài 15. Sài Gòn tôi yêu - Mùa xuân của tôi

Đánh giá:
Lượt xem: 3177

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 14. Một thứ quà của lúa non: Cốm

Đánh giá:
Lượt xem: 3179

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 13. Tiếng gà trưa

Đánh giá:
Lượt xem: 3230

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0907.39.85.86

0888183366

Liên hệ nhanh