Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương I : CƠ HỌC

Vật Lý 6 - Bài 26-30

Đánh giá:
Lượt xem: 82

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Vật Lý 6 - Bài 21-25

Đánh giá:
Lượt xem: 12

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Vật Lý 6 - Bài 16-20

Đánh giá:
Lượt xem: 39

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Vật Lý 6 - Bài 11-15

Đánh giá:
Lượt xem: 7

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Vật Lý 6 - Bài 6-10

Đánh giá:
Lượt xem: 10

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Vật Lý 6 - Bài 1-5

Đánh giá:
Lượt xem: 45

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sự Bay Hơi Và Sự Ngưng Tụ

Đánh giá:
Lượt xem: 3155

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 15 : Ròng Rọc

Đánh giá:
Lượt xem: 3337

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 14 : Đòn Bẩy

Đánh giá:
Lượt xem: 3153

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 13 : Mặt Phẳng Nghiêng

Đánh giá:
Lượt xem: 3146

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 12 : Máy Cơ Đơn Giản

Đánh giá:
Lượt xem: 3155

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 10: Khối Lượng Riêng - Trọng Lượng Riêng

Đánh giá:
Lượt xem: 3159

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 9 : Lực Kế - Phép Đo Lực - Trọng Lượng

Đánh giá:
Lượt xem: 3176

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 8 : Lực Đàn Hồi

Đánh giá:
Lượt xem: 3144

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 7 : Trọng Lực - Đơn Vị Lực

Đánh giá:
Lượt xem: 3159

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 6 : Tìm Hiểu Kết Quả Tác Dụng Của Lực

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 5 : Lực - Hai Lực Cân Bằng

Đánh giá:
Lượt xem: 3171

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 4 : Khối Lượng - Đo Khối Lượng

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 3 : Đo Thể Tích Vật Rắn Không Thấm Nước

Đánh giá:
Lượt xem: 3144

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 2. Đo Thể Tích Chất Lỏng

Đánh giá:
Lượt xem: 3159

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 1: Đo Độ Dài

Đánh giá:
Lượt xem: 3401

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Chương II : NHIỆT HỌC

Bài 8 : Sự Sôi

Đánh giá:
Lượt xem: 3153

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 7 : Sự Bay Hơi và Sự Ngưng Tụ

Đánh giá:
Lượt xem: 3214

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 6 : Sự Nóng Chảy và Sự Đông Đặc

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 5 : Nhiệt Kế - Nhiêt Giai

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 4: Một Số Ứng Dụng Của Sự Nở Vì Nhiệt

Đánh giá:
Lượt xem: 3149

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 3 : Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Khí

Đánh giá:
Lượt xem: 3156

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 2: Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Lỏng

Đánh giá:
Lượt xem: 3141

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 1: Sự Nở Vì Nhiệt Của Chất Rắn

Đánh giá:
Lượt xem: 3173

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0907.39.85.86

0888183366

Liên hệ nhanh