Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương I: Ngành động vật nguyên sinh

Sinh Học 7 - Bài 61-62

Đánh giá:
Lượt xem: 43

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 7 - Bài 56-60

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 7 - Bài 51-55

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 7 - Bài 46-50

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 7 - Bài 41-45

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 7 - Bài 36-40

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 7 - Bài 31-35

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 7 - Bài 26-30

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 7 - Bài 21-25

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 7 - Bài 16-20

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 7 - Bài 11-15

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 7 - Bài 6-10

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 7 - Bài 1-5

Đánh giá:
Lượt xem: 15

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 7: Đặc điểm chung và vai trò thực tiễn của Động vật nguyên sinh

Đánh giá:
Lượt xem: 3186

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 6: Trùng kiết lị và Trùng sốt rét

Đánh giá:
Lượt xem: 3174

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 5: Trùng biến hình và Trùng giày

Đánh giá:
Lượt xem: 3141

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 4: Trùng roi

Đánh giá:
Lượt xem: 3166

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương II: Ngành ruột khoang

Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Ruột khoang

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 9: Đa dạng của ngành Ruột khoang

Đánh giá:
Lượt xem: 3144

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 8: Thuỷ tức

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương III: Các ngành giun

Bài 17: Một số giun đốt khác và đặc điểm chung của giun đốt

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của giun tròn

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 13: Giun đũa

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của giun dẹp

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 11: Sán lá gan.

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương IV: Ngành thân mềm

Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Thân mềm

Đánh giá:
Lượt xem: 3141

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 18: Trai sông

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương V: Ngành chân khớp

bài 30: Động vật không xương sống

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 29: Đặc điểm chung và vai trò của ngành Chân khớp

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 27: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Sâu bọ

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 26: Châu chấu

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 25: Nhện và sự đa dạng của lớp Hình nhện

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 24: Đa dạng và vai trò của lớp Giáp xác

Đánh giá:
Lượt xem: 3144

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương VII: Sự tiến hoá của động vật

Bài 56: Cây phát sinh giới Động vật

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 55: Tiến hoá về sinh sản

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 54: Tiến hoá về tổ chức cơ thể

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương VI: Ngành động vật có xương sống

Bài 34: Đa dạng và đặc điểm chung của các lớp Cá

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 33: Cấu tạo trong của cá chép

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 54: Tiến hoá về tổ chức cơ thể

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 51: Đa dạng của Lớp thú (tiếp theo), Các bộ Móng guốc và bộ Linh trưởng

Đánh giá:
Lượt xem: 3157

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 50: Đa dạng của Lớp thú (tiếp theo),Bộ Sâu bọ, bộ Gặm nhấm, bộ Ăn thịt

Đánh giá:
Lượt xem: 3149

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 49: Đa dạng của Lớp thú (tiếp theo), Bộ Dơi và bộ Cá voi

Đánh giá:
Lượt xem: 3143

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 48: Đa dạng của lớp Thú , Bộ Thú huyệt, bộ Thú túi

Đánh giá:
Lượt xem: 3146

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 46: Thỏ

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 41: Chim bồ câu.

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 40: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 39: Cấu tạo trong của thằn lằn

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 37: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Lưỡng cư

Đánh giá:
Lượt xem: 3143

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 35: Ếch đồng

Đánh giá:
Lượt xem: 3143

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương VIII: Động vật và đời sống con người

Bài 61,62: Tìm hiểu một số động vật có tầm quan trọng trong kinh tế ở địa phương

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 60: Động vật quý hiếm

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 58: Đa dạng sinh học (tiếp theo)

Đánh giá:
Lượt xem: 3138

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 57: Môi Trường Sông Và Sự Vận Động Di Chuyền

Đánh giá:
Lượt xem: 3188

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0907.39.85.86

0888183366

Liên hệ nhanh