Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương I. Tế bào thực vật

Sinh Học 6 - Bài 51

Đánh giá:
Lượt xem: 42

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 6 - Bài 46-50

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 6 - Bài 41-45

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 6 - Bài 36-40

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 6 - Bài 31-35

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 6 - Bài 26-30

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 6 - Bài 21-25

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 6 - Bài 16-20

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 6 - Bài 11-15

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 6 - Bài 6-10

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 6 - Bài 1-5

Đánh giá:
Lượt xem: 23

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Biến dạng của rễ

Đánh giá:
Lượt xem: 3233

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương II. Rễ

Bài 11: Sự hút nước và muối khoáng của rễ

Đánh giá:
Lượt xem: 3289

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 10: Cấu tạo miền hút của rễ

Đánh giá:
Lượt xem: 3163

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 9: Các loại rễ, các miền của rễ

Đánh giá:
Lượt xem: 3165

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương III. Thân

Bài 18: Biến dạng của thân

Đánh giá:
Lượt xem: 3153

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 17: Vận chuyển các chất trong thân

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 16: Thân to ra do đâu?

Đánh giá:
Lượt xem: 3167

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 15: Cấu tạo trong của thân non

Đánh giá:
Lượt xem: 3128

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 14: Thân dài ra do đâu?

Đánh giá:
Lượt xem: 3167

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 13: Cấu tạo ngoài của thân

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương IV. Lá

Bài 25: Biến dạng của lá

Đánh giá:
Lượt xem: 3163

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 24: Phần lớn nước vào cây đi đâu?

Đánh giá:
Lượt xem: 3143

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 23: Cây có hô hấp không?

Đánh giá:
Lượt xem: 3152

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 22: Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 21: Quang hợp

Đánh giá:
Lượt xem: 3129

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 20: Cấu tạo trong của phiến lá

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 19: Đặc điểm bên ngoài của lá

Đánh giá:
Lượt xem: 3137

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương V. Sinh sản sinh dưỡng

Bài 27: Sinh sản sinh dưỡng do người

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 26: Sinh sản sinh dưỡng tự nhiên

Đánh giá:
Lượt xem: 3145

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương VI. Hoa và sinh sản hữu tính

Bài 31: Thụ tinh, kết quả và tạo hạt

Đánh giá:
Lượt xem: 3148

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 30: Thụ phấn

Đánh giá:
Lượt xem: 3151

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 29: Các loại hoa

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 28: Cấu tạo và chức năng của hoa

Đánh giá:
Lượt xem: 3143

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương VII. Quả và hạt

Bài 36: Tổng kết về cây có hoa

Đánh giá:
Lượt xem: 3140

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 35: Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 34: Phát tán của quả và hạt

Đánh giá:
Lượt xem: 3139

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 33: Hạt và các bộ phận của hạt

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 32: Các loại quả

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương VIII. Các nhóm thực vật

Bài 45: Nguồn gốc cây trồng

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 43: Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 42: Lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 41: Hạt kín - Đặc điểm của thực vật Hạt kín

Đánh giá:
Lượt xem: 3134

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 40: Hạt trần - Cây thông

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 39: Quyết - Cây dương xỉ

Đánh giá:
Lượt xem: 3146

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 38: Rêu - Cây rêu

Đánh giá:
Lượt xem: 3142

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 37: Tảo

Đánh giá:
Lượt xem: 3162

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương IX. Vai trò của thực vật

Bài 49: Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Đánh giá:
Lượt xem: 3130

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 48: Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 47: Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 46: Thực vật góp phần điều hoà khí hậu

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương X. Vi khuẩn – Nấm – Địa y

Bài 53: Tham quan thiên nhiên

Đánh giá:
Lượt xem: 3136

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 52: Địa y

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 51: Nấm

Đánh giá:
Lượt xem: 3131

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 50: Vi khuẩn

Đánh giá:
Lượt xem: 3161

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0907.39.85.86

0888183366

Liên hệ nhanh