Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương I: Khái quát về cơ thể người

Sinh Học 8 - Bài 65-66

Đánh giá:
Lượt xem: 25

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 8 - Bài 61-64

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 8 - Bài 56-60

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 8 - Bài 51-55

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 8 - Bài 46-50

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 8 - Bài 41-45

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 8 - Bài 36-40

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 8 - Bài 31-35

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 8 - Bài 26-30

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 8 - Bài 21-25

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 8 - Bài 16-20

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 8 - Bài 11-15

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 8 - Bài 6-10

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Sinh Học 8 - Bài 1-5

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 4. Mô

Đánh giá:
Lượt xem: 3219

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 3. Tế bào

Đánh giá:
Lượt xem: 3246

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 2. Cấu tạo cơ thể người

Đánh giá:
Lượt xem: 3260

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Chương II: Vận động

Bài 9. Cấu tạo và tính chất của cơ

Đánh giá:
Lượt xem: 3164

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 8. Cấu tạo và tính chất của xương

Đánh giá:
Lượt xem: 3162

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Chương III: Tuần hoàn

Bài 16. Đại Não

Đánh giá:
Lượt xem: 3175

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 17. Tim và mạch máu

Đánh giá:
Lượt xem: 3170

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Chương VI: Trao đổi vật chất và năng lượng

Bài 36. Tiêu chuẩn ăn uống.

Đánh giá:
Lượt xem: 3158

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 34. Vitamin và muối khoáng

Đánh giá:
Lượt xem: 3181

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 33. Thân nhiệt

Đánh giá:
Lượt xem: 3132

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 32. Chuyển hóa

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 31. Trao đổi chất

Đánh giá:
Lượt xem: 3133

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Chương VII: Bài tiết

Bài 41.Tuyến Tụy Và Tuyến Trên Thận

Đánh giá:
Lượt xem: 3176

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 40. Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu

Đánh giá:
Lượt xem: 3150

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 39. Bài tiết nước tiểu

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Bài 38. Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết

Đánh giá:
Lượt xem: 3146

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (10)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0907.39.85.86

0888183366

Liên hệ nhanh