Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Chương I: Các văn bản Truyện

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 34

Đánh giá:
Lượt xem: 102

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 33

Đánh giá:
Lượt xem: 18

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 32

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 31

Đánh giá:
Lượt xem: 12

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 30

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 29

Đánh giá:
Lượt xem: 37

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 28

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 27

Đánh giá:
Lượt xem: 10

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 26

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 25

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 24

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 23

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 21

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 20

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 19

Đánh giá:
Lượt xem: 10

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập II - Bài 18

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 17

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 16

Đánh giá:
Lượt xem: 6

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 15

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 14

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 13

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 12

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 11

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 10

Đánh giá:
Lượt xem: 12

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 9

Đánh giá:
Lượt xem: 4

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 8

Đánh giá:
Lượt xem: 8

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 7

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 6

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 5

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 4

Đánh giá:
Lượt xem: 5

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 3

Đánh giá:
Lượt xem: 9

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 2

Đánh giá:
Lượt xem: 11

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Ngữ Văn 8 - Tập I - Bài 1

Đánh giá:
Lượt xem: 63

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 4. Lão Hạc

Đánh giá:
Lượt xem: 3427

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 3. Tức nước vỡ bờ

Đánh giá:
Lượt xem: 3204

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 2. Trong lòng mẹ

Đánh giá:
Lượt xem: 3339

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 1. Tôi đi học

Đánh giá:
Lượt xem: 3272

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương II: Văn học nước ngoài

Bài 9. Hai cây phong

Đánh giá:
Lượt xem: 3144

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 8. Chiếc lá cuối cùng (trích)

Đánh giá:
Lượt xem: 3144

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 7. Đánh nhau với cối xay gió

Đánh giá:
Lượt xem: 3148

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 6. Cô bé bán diêm (trích)

Đánh giá:
Lượt xem: 3190

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương III: Các văn bản nhật dụng

Bài 12. Ôn dịch, thuốc lá

Đánh giá:
Lượt xem: 3147

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 11. Câu ghép

Đánh giá:
Lượt xem: 3157

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 10. Thông tin về ngày Trái Đất năm 2000

Đánh giá:
Lượt xem: 3144

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Chương IV: Các văn bản thơ Việt Nam giai đoạn 1900-1930

Bài 16. Muốn làm thằng Cuội

Đánh giá:
Lượt xem: 3151

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 15. Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác

Đánh giá:
Lượt xem: 3141

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 14. Dấu ngoặc kép

Đánh giá:
Lượt xem: 3135

Nghe bài giảng (0)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0907.39.85.86

0888183366

Liên hệ nhanh