Video clip bài giảng

Get the Flash Player to see this player.

Các đối tác
__XTemplate fatal error: file [./templates/pages/abc.html] does not exist__
Bài Giảng
Luyện Chữ

Bài 27: Hướng dẫn tập viết chữ V, X cho bé mới vào lớp 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 26: Tập viết chữ U, Ư, Y cho bé mới vào lớp 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 25: Tâp viết chữ T, TH cho bé mới váo lớp 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 24: TẬP VIẾT CHỮ Q, S, R CHO BÉ MỚI VÀO LỚP 1

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 23: Hướng dẫn tập viết chữ P, PH cho bé mới vào lớp 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 21: Hướng dẫn tập viết chữ NG, NGH cho bé mới vào lớp 1

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 20: Hướng dẫn tập viết chữ NH cho bé mới vào lớp 1

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 19: Hướng dẫn tập viết chữ M, N cho bé mới vào lớp1

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 18: Hướng dẫn tập viết chữ l cho trẻ mới vào lớp 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 17: HƯỚNG DẪN VIẾT CHỮ KH CHO BÉ MỚI VÀO LỚP 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 16: HƯỚNG DẪN TẬP VIẾT CHỮ I, K CHO BÉ MỚI VÀO LỚP 1

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 15: HƯỚNG DẪN VIẾT CHỮ "CH" CHO BÉ MỚI VÀO LỚP 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 14: HƯỚNG DẪN TẬP VIẾT CHỮ "GH" CHO BÉ MỚI VÀO LỚP 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 13: HƯỚNG DẪN TẬP VIẾT CHỮ H CHO BÉ MỚI VÀO LỚP 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 12: Hướng dẫn tập viết chữ g

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 11: Hướng dẫn tập viết chữ e, ê

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 10: HƯỚNG DẪN TẬP VIẾT CHƯ' 'D', 'Đ'

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 9: HƯỚNG DẪN TẬP VIẾT CHỮ "C"

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 8: HƯỚNG DẪN TẬP VIẾT CHỮ "B" cho bé mới vào lớp 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 7: HƯỚNG DẪN TẬP VIẾT CHỮ "A" CHO BÉ MỚI VÀO LỚP 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 6: Hướng dẫn tập viết NÉT THẮT cho bé mới vào lớp 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 5: HƯỚNG DẪN TẬP VIẾT NÉT KHUYẾT TRÊN, NÉT KHUYẾT DƯỚI

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 4: HƯỚNG DẪN TẬP VIẾT NÉT CONG HỞ PHẢI, NÉT CONG HỞ TRÁI, NÉT CONG KÍN.

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 3: HƯỚNG DẪN TẬP VIẾT NÉT MÓC TRÊN, NÉT MÓC DƯỚI, NÉT MÓC HAI ĐẦU

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bài 2: Hướng dẫn tập viết NÉT XIÊN TRÁI, NÉT XIÊN PHẢI cho bé mới vào lớp 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

BÀI 1: Hướng dẫn tập viết NÉT SỔ THẲNG, NÉT GẠCH NGANG cho bé mới vào lớp 1

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Cách viết chữ hoa và chữ thường

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết bảng chữ cái a, ă, â thường theo kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ cái b, c, d thường theo kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ cái đ, e, ê thường theo chuẩn kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ cái g, h, i thường theo chuẩn kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ cái k, l, m, n thường theo chuẩn kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ cái o, ô, ơ thường theo chuẩn kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ cái p, q, r thường theo chuẩn kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ cái s, t, u, ư thường theo chuẩn kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ cái v, x, y thường theo chuẩn kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết một số chữ số dạng đặc biệt theo kẻ ô ly.

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết một số chữ số dạng đặc biệt theo kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tập viết chữ số từ 0 - 5 theo chuẩn kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Tập viết chữ số từ 6 - 9 theo chuẩn kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 2

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ in hoa D, E, Ê theo chuẩn kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ in hoa A, Ă, Â theo chuẩn kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ in hoa S, T, U, Ư theo chuẩn kẻ ô ly.

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ in hoa P, Q, R theo chuẩn kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ in hoa O, Ô, Ơ theo chuẩn kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 0

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ in hoa K, L, M, N theo chuẩn kẻ ô ly

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ in hoa G, H, I theo chuẩn kẻ ô ly.

Đánh giá:
Lượt xem: 3

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Bé tập viết chữ in hoa B, C, D theo chuẩn kẻ ô ly.

Đánh giá:
Lượt xem: 1

Nghe bài giảng (1)

Thi trắc nghiệm (0)

Download tài liệu (0)

Học viên
Hotline

0888183366

097.25.25.420

Liên hệ nhanh